Datt Bavani

Presenting the Datt Bavani Lyrics sung by Hemant Chauhan. Datt Bavani Lyrics In English Jay Yogishwar Datta DayalTuj Ek Jagama PratipalAtryansuya Kari NimitPragatyo Jag Karan Nischit Brahma HariHarno AvatarSharana gatno TaranharAntaryami sat chit SukhaBahara Sadguru Dwibhuj SumukhZoli Annapurna Kar Mahya Shanti Kamandal Kara SohayaKyay Chaturbhuj SadBhuj SarAnant Bahu Tu NirdharAvyo sharne Bal AjaanUth Digambar Chalya … Read more